SEMITECH MATERIALS được cấp giấy chứng nhận đầu tiên vào năm 2006 và hoàn tất việc cấp mới chứng nhận ISO 9001, 14001 đến năm 2018.