Trong quá trình hot-press, coverlay, Pregreg, Bonding sheet và các vật tư khác của PCB, FPCB bị ép dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất trong một khoảng thời gian nhất đinh,
release film có vai trò bảo vệ sản phẩm khỏi keo epoxy nóng chảy và làm lớp epoxy cứng hơn, gắn kết hơn.

Có sẵn ở dạng tấm