Bundle sheet là sản phẩm bao gồm các vật tư phân bố riêng biệt (3 ~ 6 loại) được sử dụng trong quá trình ép.
Bundle sheet giúp tránh các rủi ro khuyết tật như chèn sai hay thiếu vật tư.
Đồng thời tiết kiệm không gian chất hàng, tăng hiệu suất lưu trữ kho.

Lay-up for Prepreg & Bonding Sheet Lamination

Các lớp cấu trúc release film có thể tùy chỉnh theo yêu cầu nhằm nâng cao hiệu suất và vận chuyển, tối da hóa khối lượng dự trữ trong kho.