Dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất nhất định của quá trình hot-press trên các vật tư coverlay, Prepreg, Bonding sheet
và các vật tư khác của PCB, FPCB, conformer film có vai trò tăng tính định hình và tăng chất lượng sản phẩm.

Có sẵn ở dạng tấm