Protect film là loại phim dùng để bảo vệ film Art work và bề mặt của lá nhôm.

Protect film có khả năng tách dễ dàng khỏi mối kết dính bề mặt mà không để lại chất dính tồn dư.