SEMITECH MATERIALS nhận khen thưởng tại “Ngày của Taxpayer thứ 45” vào Ngày 3 tháng 3 năm 2011.

Nhiều công ty nhận được khen thưởng Người đóng thuế trung thực từ cơ quan thuế Pyeong Taek , và SEMITECH MATERIALS vinh dự là một trong số đó.

SEMITECH MATERIALS luôn tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ nộp thuế doanh nghiệp theo quy định của nhà nước.